Algemene Voorwaarden Helicopter Amsterdam

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van een van de oefenruimtes alsmede de verstrekking van alle hulpmiddelen en/of toebehoren die onderdeel zijn van de backline die wordt aangeboden door Helicopter Amsterdam. 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Gebruik oefenruimtes

1. De huurder zal de ruimtes ten allen tijde netter dan wel in vergelijkbare staat achterlaten als hoe deze de ruimte aantrof. 2. Gezien de aanwezigheid van opslagkasten in ruimte 1 en 2 bestaat er de kans dat kasthouders bij hun spullen moeten tijdens een geboekte repetitie van een ander. Helicopter Amsterdam zal zich ten allen tijde inspannen verstoring van de geboekte uren te voorkomen, maar er bestaat de mogelijkheid dat een kasthouder bij diens kast moet terwijl andermans repetitie gaande is.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen van repetitieruimtes, zoals vermeld op de website of van tevoren gecommuniceerd, zijn vrijgesteld van omzetbelasting en in Euro’s. 2. Helicopter Amsterdam behoudt het recht voor om zonder opgaaf van reden, maar minstens 24 uur van tevoren, de huurprijs van een oefenruimte aan te passen. 3. De huurprijs is voor 1 van te voren aangewezen dagdeel, oftewel 3 aaneengesloten uren, tenzij anders is afgesproken. De oefenruimte mag alleen worden gebruikt in die uren, met inachtneming van de tijd die nodig is om eventueel eigen materiaal in en uit de oefenruimte te brengen. Er is geen mogelijkheid tot het terugkrijgen van een deel van het geld als de 3 uren niet volledig worden benut.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient contant, per PIN transactie of per overboeking via bank te geschieden voor aanvang van het gehuurde dagdeel, met uitzondering van de huur van een opslagruimte, of de huur van oefenruimte op vooraf afgesproken, vaststaande en herhaalde basis, waarbij de
betaling per maand en voor aanvang van de desbetreffende maand dient te geschieden. 2. Indien de huurder niet in staat is de betaling voor aanvang van de gereserveerde periode te voldoen heeft Helicopter Amsterdam het volledige recht deze te annuleren. 3. Bij
bulk-reservering van meer dan 4 afzonderlijke repetities door 1 partij over een verlengde periode dient de klant ten minste 25% van het totaalbedrag te betalen bij annulering van (een deel van) de repetities. 4. Bij annulering van een reservering tot 48 uur van tevoren wordt er € 3,50 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Indien er 48 tot 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de helft van de kosten gerestitueerd. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een reservering worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Helicopter Amsterdam is niet aansprakelijk en huurder kan van Helicopter Amsterdam geen vergoeding eisen voor schade aan huurder of bezit van huurder, schade aan de personen die vanwege huurder van het gehuurde gebruik maken (door welke oorzaak dan ook), of schade aan of vermissing van zaken die toebehoren aan huurder of de personen die vanwege huurder van het gehuurde gebruik maken. 2. Huurder vrijwaart Helicopter
Amsterdam ter zake van alle vormen van aanspraken van derden op vergoeding van schade, waaronder letselschade, die direct dan wel indirect met de verhuur in verband
staan. 3. In geval van aantoonbare nalatigheid van de huurder of bij oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van Helicopter Amsterdam. De huurder dient hiervoor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Als de huurder niet in bezit is van een persoonlijke en/of zakelijke
aansprakelijkheidsverzekering zullen de kosten worden verhaald bij de huurder zelf. Helicopter Amsterdam is gerechtigd hiervoor een incassobureau in te schakelen indien deze kosten niet binnen 2 maanden na constatering van de schade zijn vergoed. 4. Helicopter Amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder.er